Правила на програмата „ЛУКОЙЛ-Клуб“

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Настоящите правила използват следните основни понятия:

ЛУКОЙЛ – „ЛУКОЙЛ България” ЕООД.

Програмата на „ЛУКОЙЛ-Клуб“ (Кампания) – Програма, в която участниците имат възможност при покупка на горива с карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ да събират бонус-точки и да ги използват при покупка на горива ЕКТО и стоки в мини-маркетите от веригата бензиностанции ЛУКОЙЛ.

Организатор - „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД.

Участници – пълнолетни физически лица, които са получили, регистрирали и активирали клубна карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ .

Уникален идентификатор на Участник - номерът от 19 цифри на картата „ЛУКОЙЛ-Клуб“ , отпечатан на лицевата страна на картата.

Карта - пластмасова карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ с магнитна лента. Картите, които участват в Програмата, са следните:

Lukoil Card

* За избягване на съмнение, други карти извън изобразените тук пластмасови карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ не участват в Програмата (включително в Програмата не участват издадени от „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД карти от други типове – например фирмени карти за отложено плащане, карти от банки-партньори, карти на пенсионните дружества ПОАД „ЦКБ-Сила“, ПОК „Съгласиe“, карти на фен-клубове, кобрандирани карти и т.н.).

Клубна карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ е персонална и се издава на физически лица.

Картата „ЛУКОЙЛ-Клуб“ може да се използва едновременно с банкова карта за безкасово разплащане и при плащане в брой.

Сметка на картата – данни за наличните бонус-точки по картата.

Бонус-точки – Бонус-точките по карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ в съответствие с настоящите Правила, имат равностойност в български лева и могат да бъдат използвани при заплащане на горива и стоки в мини-маркетите на обектите от веригата на Организатора. Бонус-точки се натрупват по притежаваната от съответния участник карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ по време на изпълнението на Кампанията. Бонус-точките се конвертират (остойностяват в български лева) в съответствие с условията на Програмата. Организаторът, по свое усмотрение, има право да: променя условията за получаване и броя на бонус точките; условията за конвертирането на Бонус-точките в парична единица, стоките и услугите, които могат да се закупуват с използване на бонус точки, или да променя бензиностанциите, които участват в Програмата, за което клиентите/участниците се уведомяват на сайтовете www.lukoil.bg и/или club.lukoil.bg.

Търговски съобщения – съобщения, съдържащи информация за действащи промоции, продукти и специални оферти, валидни за бензиностанции ЛУКОЙЛ.

1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА „ЛУКОЙЛ-Клуб“

1.1. В Програмата може да участва всяко дееспособно физическо лице, което в момента на регистрация е навършило 18-годишна възраст, което закупува горива с карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ , активирана на негово име. В Програмата участват покупките на горива в бензиностанции ЛУКОЙЛ, при плащане с карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ в брой или чрез банкова карта. В Програмата не участват юридически лица, покупки на разсрочено плащане, както и покупки с друг тип карти, различни от посочените по-горе карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“.

1.2. Организаторът по свое усмотрение може по всяко време да добави специални дни и часове, в които се начисляват допълнителни бонус-точки при покупки на горива, за което клиентите ще се уведомяват от сайтовете www.lukoil.bg и/или club.lukoil.bg.

1.3. Бонус-точки не се начисляват при покупка на стоки от мини-маркета и услуги. Организаторът по свое усмотрение може по всяко време да добави стоки, за които се начисляват бонус-точки, за което клиентите ще се уведомяват от сайтовете www.lukoil.bg и/или club.lukoil.bg.

1.4. Една карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ не може да бъде използвана на един и същи обект за покупка на горива в рамките на 12 часа, считано от часа на покупката. Ограничението не се отнася за покупки на стоки и услуги.

1.5. За да участва в Програмата, клиентът трябва да получи, регистрира и активира карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“, което е и условие за ползване на Картата (повече за информация за регистрация в Програмата на www.lukoil.bg и/или club.lukoil.bg).

1.6. В Програмата участват всички бензиностанции от веригата бензиностанции ЛУКОЙЛ. Когато Програмата не действа на една и/или няколко от бензиностанции ЛУКОЙЛ, тази информация се публикува на тези бензиностанции на специални информационни плакати в непосредствена близост до бензиноколонките.

1.7. Участниците могат да правят проверка за броя на наличните, натрупаните, използваните или анулирани бонус-точки във всяка една бензиностанция, участваща в Програмата, на издадения при покупката касов бон и през своят личен акаунт на сайта club.lukoil.bg и в мобилното приложение на ЛУКОЙЛ-Клуб LUKOIL Club Bulgaria.

2. СРОК НА УСЛОВИЯТА НА ПРОГРАМАТА:

2.1. Настоящите условия на Програмата са в сила от 01.02.2020 година до 31.12.2020 година.

2.2. Организаторът има право да удължава или прекратява настоящите условия на Програмата по свое усмотрение, за което уведомява клиентите/участниците чрез съобщение на сайтовете www.lukoil.bg и/или club.lukoil.bg.

3. НАЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БОНУС- ТОЧКИ:

3.1. Участникът в програмата получава бонус-точки при направена покупка на горива с Карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ на бензиностанция ЛУКОЙЛ при плащане в брой или с банкова карта. Бонус-точки се начисляват на Карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ автоматично, когато картата е маркирана при покупката на горива.

3.2. Организаторът начислява следните отстъпки и бонус-точки:

Период на промоцията в рамките на програма "ЛУКОЙЛ-Клуб" 

01.02.2020- 31.12.2020

Горива

работни (делнични) дни

Уикенд (събота и неделя)

Светли горива
(бензин и дизел)

0,05 лв./л. + по 1 бонус-точка/л.

0,05 лв./л. + по 3 бонус-точки/л.

LPG, метан

0,02 лв./л. + по 1 бонус-точка/л.(кг.)

0,02 лв./л. + 3 бонус-точки /л.(кг.)

3.3. За всеки закупен в национални празници, ден на клиента, ден на града, специални дни, които ще бъдат обявявани допълнително литър/килограм от избрано от потребителя гориво с карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“, платен в брой или с банкова карта клиентът получава унифицираната отстъпка по т. 3.2., както и бонус-точки в размер на:

Бонус-точки в национални празници, ден на клиента, ден на града, специални дни,
които ще бъдат обявявани допълнително

Светли горива (бензин и дизел) - 0,05 лв./л. + по 3 бонус-точка/л.
LPG, метан - 0,02 лв./л. + по 3 бонус-точка/л.(кг.)

3.4. Натрупаните от всяка конкретна покупка бонус-точки ще бъдат активни за използването в следваща покупка.

3.5. Организаторът има право да променя броя бонус-точки, начислявани на Карта за покупка на съответно гориво, за което уведомява клиентите/участниците чрез съобщение на сайтовете www.lukoil.bg и/или club.lukoil.bg.

3.6. Организаторът си запазва правото да предоставя допълнителни бонус-точки в рамките на промоции и/или други кампании за стимулиране на продажбите на горива и стоки, предлагани от бензиностанциите ЛУКОЙЛ.

3.7. Организаторът си запазва правото да променя асортимента на предлаганите продукти, за които могат да бъдат начислени бонус точки.

3.8. При възникване на въпроси, свързани с точност при начисляване на бонус точки, Участникът има право да направи рекламация до Организатора чрез електронна поща club@lukoil.bg, като трябва да посочи име и фамилия, номера на клубната карта, както и да приложи копие на касов бон с начислени бонус-точки. Чрез изпращане на рекламация по реда на предходното изречение, Участникът дава съгласието си да получи отговор на електронната поща, от която е изпратена рекламацията.

3.9. Натрупаните бонус-точки са валидни до 23:59 часа на 31 декември 2020г. След този момент натрупаните през годината бонус-точки се анулират. След 31.12.2020г. Организаторът си оставя правото да определени нов период на действие и условия на Програмата или да прекрати същата, за което уведомява участниците чрез съобщение на сайтовете www.lukoil.bg и/или club.lukoil.bg.

3.10. 1 (една) бонус-точка е равна на 0,01 лева (1 стотинка) с включен ДДС. Стойността на бонус-точката или количеството бонус-точки, които се получават при съответна покупка може да бъде изменяна едностранно от Организатора, за което уведомява участниците чрез съобщение на сайтовете www.lukoil.bg и/или club.lukoil.bg. В случай на промяна на стойността на бонус-точките, тази промяна се прилага само по отношение на натрупаните бонус-точки от покупки след датата на промяната и не засяга стойността на бонус-точките, натрупани по Картата преди датата на промяната.

3.11. Бонус-точките могат да бъдат използвани от Участниците в Програмата при закупуване на всички видове горива и стоки в мини-маркетите на бензиностанциите от веригата ЛУКОЙЛ. С бонус-точки не могат да бъдат купувани лотарийни билети, винетни стикери и тютюневи изделия. Сумата на използваните бонус-точки се приспада от цената на съответната покупка.

3.12. Бонус-точките не подлежат на изплащане в брой.

3.13. Бонус-точките не са универсално платежно средство и могат да бъдат използвани от участника изключително и единствено при покупка на горива и стоки (с изключение на лотарийни билети, винетни стикери и тютюневи изделия) от веригата търговски обекти на Организатора, в съответствие с условията на настоящата Програма. За да бъдат използвани бонус-точки, Участникът трябва да се обърне към касиер на бензиностанцията.

3.14. Бонус-точките могат да бъдат използвани само по искане и съгласие от страна на участника.

3.15. Броят на натрупаните бонус-точки от участник в Програмата (включително Бонус-точките от текуща покупка) се отбелязват в касовия бон, на клиентския дисплей в касовата зона на бензиностанцията при всяка текуща покупка, в личният акаунт на сайта club.lukoil.bg и в мобилното приложение LUKOIL Club Bulgaria.

3.16. За да бъдат използвани натрупаните бонус-точки, по Картата трябва да бъдат натрупани 1 и повече бонус-точки (равностойност на 0,01 лев).

3.17. Организаторът може да променя по свое усмотрение списъка на предлаганите горива и стоки, за които могат да бъдат използвани бонус-точки.

3.18. В случай на връщане на закупена стока в предвидените в закона случаи, използваните за покупката на стоката бонус-точки се връщат служебно по картата на клиента. Организаторът на Програмата си запазва правото да откаже на Участника да предоставя и/или използва точките на бензиностанциите, където в момента има технически проблеми (няма връзка и т.н.). Участникът има право да използва натрупаните точки във всяка една друга бензиностанция, която участва в Програмата.

3.19. В случай на загуба/кражба на Картата и с цел да се избегне неоторизирано от Участник използване на бонус-точки, Участникът трябва да се обади на Гореща линия 0800 20 220 и да съобщи на Организатора за факта на загуба/кражба на Картата му. След блокиране и анулиране от Организатора на загубената/откраднатата карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“, за да може да използва натрупаните по блокираната карта бонус-точки, Участникът има право да регистрира нова карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ по реда и условията за регистрация и активиране на Карта. Бонус-точките, които са били начислени по блокираната карта, се възстановяват по новата карта.

3.20. „ЛУКОЙЛ България” ЕООД не носи отговорност за евентуални неоторизирани действия с карта „ЛУКОЙЛ-Клуб”, в случай, че такава карта е загубена/открадната или използвана от трето лице, но не е била блокирана по сигнал на участника (титуляр на Картата).

3.21. Ежемесечно, в периода на Програмата, Организаторът чрез томбола определя печелившите участници в Програмата, които са направили покупки от 50 литра (килограма) и повече на всички видове горива в рамките на един календарен месец с карта ЛУКОЙЛ-Клуб. Наградите са както следва:

Период на промоцията в рамките на Кампанията

"ЛУКОЙЛ-Клуб"
01.03.2020 - 31.12.2020

Ежемесечна томбола

Томбола 1 път на 2 месеца

количествово на печеливши клиенти

количествово на печеливши клиенти

Часовник Essential PORSCHE  

-

1

Пътна чанта  PORSCHE Weekender

1

-

Градска раница PORSCHE Urban Explorer

2

-

Портативна тонколона PORSCHE 911 Bluetooth Speaker

1

-

Чадър Classic XL PORSCHE

3

-

Чанта-раница 2 в 1 PORSCHE Urban Explorer

2

-

Термочаша PORSCHE

5

-

3.22. Ежемесечно тегленето на печелившите карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ ще се извършва на случаен принцип с помощта на софтуер от комисия, съставена от служители на Организатора. Тегленето се извършва на следните дати:

· 4 март 2020г. участват карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ с покупки в съответствие с т.3.21., направени в периода: 
01.02.20г. – 29.02.20г.

· 03 април 2020г. ̶ участват карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ с покупки в съответствие с т.3.21., направени в периода: 
01.03.20г. – 31.03.20г.

· 04 май 2020г. ̶ участват карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ с покупки в съответствие с т.3.21, направени в периода: 
01.04.20г. – 30.04.20г.

· 01 юни 2020г. ̶ участват карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ с покупки в съответствие с т.3.21, направени в периода: 
01.05.20г. – 31.05.20г.

· 01 юли 2020г. ̶ участват карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ с покупки в съответствие с т.3.21, направени в периода:
01.06.20г. – 30.06.20г.

· 03 август 2020г. ̶ участват карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ с покупки в съответствие с т.3.21, направени в периода:
01.07.20г. – 31.07.20г.

· 01 септември 2020г. ̶ участват карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ с покупки в съответствие с т.3.21, направени в периода:
01.08.20г. – 31.08.20г.

· 01 октомври 2020г. ̶ участват карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ с покупки в съответствие с т.3.21, направени в периода:
01.09.20г. – 30.09.20г.

· 02 ноември 2020г. ̶ участват карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ с покупки в съответствие с т.3.21, направени в периода:
01.10.20г. – 31.10.20г.

· 01 декември 2020г. ̶ участват карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ с покупки в съответствие с т.3.21, направени в периода:
01.11.20г. – 30.11.20г.

· 04 януари 2021г. ̶ участват карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ с покупки в съответствие с т.3.21, направени в периода:
01.12.20г. – 31.12.20г.

Тегленето на часовници PORSCHE се извършва на следните дати:

· 04 май 2020г. ̶ участват карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ с покупки в съответствие с т.3.21, направени в периода:
01.02.20г. – 30.04.20г.

· 01 юли 2020г. ̶ участват карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ с покупки в съответствие с т.3.21, направени в периода:
01.05.20г. – 30.06.20г.

· 01 септември 2020г. ̶ участват карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ с покупки в съответствие с т.3.21, направени в периода:
01.07.20г. – 31.08.20г.

· 02 ноември 2020г. ̶ участват карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ с покупки в съответствие с т.3.21, направени в периода:
01.09.20г. – 31.10.20г.

· 04 януари 2021г. ̶ участват карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ с покупки в съответствие с т.3.21, направени в периода:
01.11.20г. – 31.12.20г.

3.23. Победителите от всяка томбола по т. 3.21 и т.3.22., ще бъдат информирани до три работни дни от датата на всяко теглене чрез SMS и обаждане от Горещата линия ЛУКОЙЛ на същия мобилен телефон, който участникът е посочил при регистрацията на карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ .

3.24. Номерата на печелившите карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ от промоция в рамките на Програмата „ЛУКОЙЛ-Клуб“ ще бъдат периодично публикувани на сайтовете www.lukoil.bg и club.lukoil.bg. в деня на провеждане на томбола.

3.25. При позвъняването от оператор от Горещата линия Лукойл печелившият по т. 3.20 задължително съобщава име и фамилия, попълнени от него при регистрацията на карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“, и номер на карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“.

3.26. Печелившият по т. 3.21 и т.3.22., и получава своята награда на посочена от него бензиностанция Лукойл минимум 10 работни дни, след като му бъде съобщено, че е спечелил награда.

3.27. При получаване на наградата по т. 3.21 и т.3.22., и печелившият е длъжен да предостави личната си карта или шофьорска книжка, карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ и електронното съобщение (SMS) с което е информиран от страна на ЛУКОЙЛ, че е сред печелившите от томболата. На лица, които не представят или откажат да представят личен документ за идентифициране на самоличността или някой от другите задължителни документи или информация, награда не се предоставя. Наградата се дава на лицето, което се идентифицира с имената, съобщени на оператора от Горещата линия Лукойл по т. 3.21 и т.3.22.,и представи документите и информацията, описани в тази точка.

3.28. При изгубена карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ решението за връчване на награда по т. 3.21 и т.3.22., (ако такава карта е сред печелившите) се взима индивидуално по преценка на Организатора на промоцията.

3.29. При получаване на наградата по т. 3.21 и т.3.22., печелившият подписва приемо-предавателен протокол, потвърждаващ предаването на наградата.

3.30. Бонус-точките по т.3.2 и т.3.3 могат да бъдат използвани от Участниците в Програмата при закупуване на горива и стоки в мини-маркетите на бензиностанциите от веригата ЛУКОЙЛ. С бонус-точки не могат да бъдат купувани лотарийни билети, винетни стикери и тютюневи изделия. Сумата на използваните бонус-точки се приспада от цената на съответната покупка.

3.31. При изгубена карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ решението за връчване на награда по т. 3.21 и т.3.22 (ако такава карта е сред печелившите) се взима индивидуално след 04.01.2021г. по преценка на Организатора на промоцията.

3.32. Крайният срок за заявяване и получаване на наградите по т. 3.21 и 3.22 е 31.01.2021 г.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРА

4.1. Организаторът има изключителни права върху управлението на Програмата, нейното развитие, както и има право да изменя и допълва списъка на бензиностанциите, които са включени в Програмата.

4.2. Организаторът има право по свое усмотрение и по всяко време да прекрати Програмата на един или на всички свои обекти, както и да внася промени в условията на Програмата (правила за изчисляването на бонус-точки, равностойност на бонус-точки, които се начисляват на картата след покупката, включване или изключване на стоки и услуги, определяне на специални цени), за което уведомява Участниците на Програмата на интернет сайта club.lukoil.bg. Във връзка с горното, Организаторът не дължи на участниците в Програмата възнаграждение, включително при едностранно заличаване на натрупани бонус-точки, които Участникът не е използвал.

4.3. Организаторът си запазва правото да даде писмен отговор на Участника по спорни въпроси в рамките на 30 дни от датата на запитването от Участника на Горещата линия или на електронната поща на Организатора.

4.4. С цел предоставяне на услуги по Програмата, Организаторът има право да ангажира трети страни, при условие за спазване на правилата на Програмата и изискване за конфиденциалност. Организаторът не предоставя на третите страни лични данни на Участници, освен ако същите не са дали съгласие за това. Изключение от правилото по предходното изречение са случаите, в които се раздават награди на спечелили Участници.

4.5. Организаторът е задължен да води строг контрол върху отчетността за начисляването и използването на точки, натрупани по време на Програмата.

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИ:

5.1. Организаторът на Програмата е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. (GDPR). Личните данни на Участници в Програмата се обработват в съответствие с въпросните нормативни актове и тези Правила.

6.2. Като администратор на лични данни, Организаторът осигурява необходимите организационни и технически мерки за защитата на личните данни, предоставени от Участниците.

6.3. Организаторът може да предостави лични данни на Участници в Програмата на трети лица единствено в посочените в тези Правила хипотези при наличие на съгласие на Участника или друго валидно правно основание по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

7. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Настоящите Официални правила са достъпни на Интернет адрес club.lukoil.bg и на бензиностанциите ЛУКОЙЛ, за периода на Програмата. Повече информация може да бъде получена на телефони 02/91 74 293, 02/91 74 172, или чрез Формата за контакт на уебсайта на Кампанията, или на e-mail: club@lukoil.bg.Този уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на услугата.
Политика за бисквитките

Съгласен съм