Правила на програмата „ЛУКОЙЛ-Клуб“

ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА „ЛУКОЙЛ-КЛУБ“

ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ

Настоящите правила използват следните основни понятия:

ЛУКОЙЛ – „ЛУКОЙЛ-България“ ЕООД.

Програмата на „ЛУКОЙЛ - Клуб“ – програма, в която участниците имат възможност да събират бонус-точки при покупка на горива с карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ и да ги използват за закупуване на горива и стоки в минимаркетите от веригата бензиностанции ЛУКОЙЛ.

Организатор – „ЛУКОЙЛ-България“ ЕООД.

Участници – пълнолетни физически лица, които са получили и активирали клубна карта „ЛУКОЙЛ Клуб“.

Уникален идентификатор на Участник – номер от 19 цифри на картата „ЛУКОЙЛ Клуб“, отпечатан на лицевата страна на пластиката на карта „ЛУКОЙЛ Клуб“, или съответно номер от 19 цифри, намиращ се в раздел „Лични данни“ в електронното мобилно приложение на ЛУКОЙЛ за ползване на електронна карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“, което може да бъде инсталирано на мобилен телефон или таблет (Android или IOS).

Карта – пластмасова карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ с магнитна лента и/или електронна карта с QR код в мобилното приложение „LUKOIL CLUB BULGARIA“. Картите, които участват в Програмата, са следните:

Lukoil Card Електронна карта ЛУКОЙЛ Клуб

*За избягване на съмнение други карти извън пластмасовите и електронните карти „ЛУКОЙЛ Клуб“ не участват в Програмата (включително в Програмата не участват издадени от „ЛУКОЙЛ-България“ ЕООД карти от други типове – например фирмени карти за отложено плащане, карти от банки партньори, карти на пенсионните дружества ПОАД „ЦКБ-Сила“, ПОК „Съгласиe“, карти на фен-клубове, кобрандирани карти и т.н.).

Клубната карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ е персонална и се издава на физически лица. Картата „ЛУКОЙЛ Клуб“ може да се използва едновременно с банкова карта за безкасово разплащане и при плащане в брой.

Сметка на картата – данни за наличните бонус-точки по картата.

Бонус-точки – бонус точките по карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ в съответствие с настоящите Правила, имат равностойност в български лева и могат да бъдат използвани при заплащане на горива или при закупуване на стоки от минимаркетите на обектите от веригата на Организатора. Бонус-точки се натрупват по притежаваната от съответния участник карта „ЛУКОЙЛ Клуб“. Бонус-точките се конвертират (остойностяват в български лева) в съответствие с условията на Програмата. Организаторът по свое усмотрение има право да: променя условията за получаване и броя на бонус-точките; условията за конвертирането на бонус-точките в парична единица; стоките и услугите, които могат да се закупуват с използване на бонус-точки, или да променя бензиностанциите, които участват в Програмата, за което клиентите/участниците биват уведомявани на сайтовете www.lukoil.bg и/или club.lukoil.bg.

Търговски съобщения – съобщения, съдържащи информация за действащи промоции, продукти и специални оферти, валидни за бензиностанции ЛУКОЙЛ.

1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА „ЛУКОЙЛ Клуб“:

1.1. В Програмата може да участва всяко дееспособно физическо лице, което в момента на регистрация е навършило 18-годишна възраст, и е закупило горива с карта „ЛУКОЙЛ Клуб“, активирана на негово име. В Програмата участват покупките на горива в бензиностанции ЛУКОЙЛ при плащане с карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ в брой или чрез банкова карта. В Програмата не участват юридически лица, покупки на разсрочено плащане, както и покупки с друг тип карти, различни от посочените по-горе карти „ЛУКОЙЛ Клуб“.

1.2. Бонус-точки не се начисляват при покупка на стоки от минимаркета и услуги. Организаторът по свое усмотрение може по всяко време да добави стоки, за които се начисляват бонус-точки, за което клиентите се уведомяват на сайтовете www.lukoil.bg и/или club.lukoil.bg.

1.3. Една карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ не може да бъде използвана на един и същи обект за покупка на горива в рамките на 12 часа, считано от часа на покупката. Ограничението не се отнася за покупки на стоки и услуги.

1.4. За да участва в Програмата, клиентът трябва да получи, регистрира и активира карта „ЛУКОЙЛ Клуб“, което е и условие за ползване на Картата (повече за информация за регистрация в Програмата на www.lukoil.bg и/или club.lukoil.bg).

1.5. В Програмата участват всички бензиностанции от веригата бензиностанции ЛУКОЙЛ. Когато Програмата не действа на една и/или няколко от бензиностанциите ЛУКОЙЛ, тази информация се публикува на тези бензиностанции на специални информационни плакати в непосредствена близост до бензиноколонките.

1.6. Участниците могат да правят проверка за броя на наличните, натрупаните, използваните или анулираните бонус-точки във всяка една бензиностанция, участваща в Програмата, на издадения при покупката касов бон, в мобилното приложение, на сайта club.lukoil.bg.

2. СРОК НА УСЛОВИЯТА НА ПРОГРАМАТА:

2.1. Настоящите условия на Програмата са в сила от 01.09.2019 г.а до 31.12.2019 г.

2.2. Организаторът има право да променя или прекратява настоящите Условия на програмата по свое усмотрение, за което уведомява клиентите/участниците чрез съобщение на сайтовете www.lukoil.bg и/или club.lukoil.bg.

3. НАЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БОНУС-ТОЧКИ:

3.1. Участник получава бонус-точки при направена покупка на горива с карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ на бензиностанция ЛУКОЙЛ при плащане в брой или с банкова карта. Покупки на разсрочено плащане не участват в Програмата, както и покупки, извършени с друг тип карти, различни от посочените по-горе карти „ЛУКОЙЛ Клуб“. Бонус-точки се начисляват на карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ автоматично, когато картата е маркирана при покупката на горива.

3.2. Организаторът начислява следните бонус-точки:

Бонус-точки на карта „ЛУКОЙЛ Клуб“
01.09.2019 г. – 31.12.2019 г.

Количество закупено гориво
на 1 касова бележка (в литри)

ECTO Diesel / Дизел
ECTO Plus / Бензин
ECTO 100 / Бензин

Бензин А-95
Super Diesel

LPG
М етан

от 1 л. до 9,99 л.

0

0

0

от 10 . до 24,99 л

25

20

15

от 25 . до 49,99 л

100

75

70

от 50 л до 99,99 л

500

250

240

над 100 л

1000

750

730 

3.3. Заедно с бонус-точките по т. 3.2. Организаторът начислява следните допълнителни бонус-точки за покупките, извършени във вторник от 00.00 ч. до 23:59 ч., в периода от 01.09.2019г. до 31.12.2019г.:

Горива

Допълнителни бонус- точки на карта „ЛУКОЙЛ - Клуб“ за литър всеки вторник от 01.09.2019г. до 31.12.2019г.

Бензин А-95

3

Бензин ECTO 95

5

Бензин ECTO 100

5

Дизел

3

Дизел ECTO

5

LPG, Метан

2

3.4. Натрупаните от всяка конкретна покупка бонус-точки ще бъдат активни за използването в следваща покупка.

3.5. Организаторът има право да променя броя бонус-точки, начислявани на карта за покупка на съответно гориво, за което уведомява клиентите/участниците чрез съобщение на сайтовете www.lukoil.bg и/или club.lukoil.bg.

3.6. Организаторът си запазва правото да предоставя допълнителни бонус-точки в рамките на промоции и/или други кампании за стимулиране на продажбите на стоки, предлагани от бензиностанциите ЛУКОЙЛ.

3.7. Организаторът си запазва правото да променя асортимента на предлаганите продукти, за които могат да бъдат начислени бонус-точки.

3.8. При възникване на въпроси, свързани с точност при начисляване на бонус-точки, Участникът има право да направи рекламация до Организатора чрез електронна поща club@lukoil.bg, като трябва да посочи име и фамилия, номера на клубната карта, както и да приложи копие на касов бон с начислени бонус-точки. Чрез изпращане на рекламация по реда на предходното изречение Участникът дава съгласието си да получи отговор на електронната поща, от която е изпратена рекламацията.

3.9.1 Натрупаните бонус-точки в периода от 01.09.2019 г. до 22.12.2019 г. включително да могат да бъдат използвани от клиентите за покупка на горива и непетролни продукти в магазините на ЛУКОЙЛ до 31.12.2019 г. включително, след което ще бъдат нулирани.

3.9.2. Натрупаните бонус-точки в периода от 23.12.2019 г. до 31.12.2019 г. включително могат да бъдат използвани от клиентите за покупка на горива и непетролни продукти в магазините на ЛУКОЙЛ до 31.01.2020 г., след което ще бъдат нулирани. Организаторът си оставя правото да определи нов период на действие и условия на Програмата или да прекрати същата, за което уведомява Участниците чрез съобщение на сайтовете www.lukoil.bg и/или club.lukoil.bg.

3.10. 1 (една) бонус точка е равна на 0,01 лева (1 стотинка) с включен ДДС. Стойността на бонус-точката или количеството бонус-точки, които се получават при съответна покупка, може да бъде изменяна едностранно от Организатора, за което уведомява участниците чрез съобщение на сайтовете www.lukoil.bg и/или club.lukoil.bg. В случай на промяна на стойността на бонус-точките тази промяна се прилага само по отношение на натрупаните бонус-точки от покупки след датата на промяната и не засяга стойността на бонус-точките, натрупани по картата преди датата на промяната.

3.11. Бонус-точките могат да бъдат използвани от Участниците в програмата при закупуване на горива и стоки в минимаркетите на бензиностанциите от веригата ЛУКОЙЛ. С бонус-точки не могат да бъдат купувани лотарийни билети, винетни стикери и тютюневи изделия. Сумата на използваните бонус-точки се приспада от цената на съответната покупка.

3.12. Бонус-точките не подлежат на изплащане в брой.

3.13. Бонус-точките не са универсално платежно средство и могат да бъдат използвани от участника изключително и единствено при покупка на горива и стоки (с изключение на лотарийни билети, винетни стикери и тютюневи изделия) от веригата търговски обекти на Организатора, в съответствие с условията на настоящата Програма. За да бъдат използвани бонус точки, Участникът трябва да се обърне към касиер на бензиностанцията.

3.14. Бонус-точките могат да бъдат използвани само по искане и съгласие от страна на Участника.

3.15. Броят на натрупаните бонус-точки от Участник в програмата (включително бонус-точките от текуща покупка) се отбелязват в касовия бон и на клиентския дисплей в касовата зона на бензиностанцията при всяка текуща покупка.

3.16. За да бъдат използвани натрупаните бонус-точки, по Картата трябва да бъдат натрупани 1 и повече бонус-точки (равностойност на 0,01 лев).

3.17. Организаторът може да променя по свое усмотрение списъка на предлаганите стоки, за които могат да бъдат използвани бонус-точки.

3.18. В случай на връщане на закупена стока в предвидените в закона случаи използваните за покупката на стоката бонус-точки се връщат служебно по картата на клиента. Организаторът на Програмата си запазва правото да откаже на Участника да предоставя и/или използва точките на бензиностанциите, където в момента има технически проблеми (няма връзка и т.н.). Участникът има право да използва натрупаните точки във всяка една друга бензиностанция, която участва в Програмата.

3.19. В случай на загуба/кражба на картата и с цел да се избегне неоторизирано от Участник използване на бонус-точки Участникът трябва да се обади на Гореща линия 0800 20 220 и да съобщи на Организатора за факта на загуба/кражба на картата му. След блокиране и анулиране от Организатора на загубената/откраднатата карта „ЛУКОЙЛ Клуб“, за да може да използва натрупаните по блокираната карта бонус-точки Участникът има право да регистрира нова карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ по реда и условията за регистрация и активиране на карта. Бонус-точките, които са били начислени по блокираната карта, се възстановяват по новата карта.

3.20. „ЛУКОЙЛ-България“ ЕООД не носи отговорност за евентуални неоторизирани действия с карта „ЛУКОЙЛ Клуб”, в случай че такава карта е загубена/открадната или използвана от трето лице, но не е била блокирана по сигнал на Участника (титуляр на картата).

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРА

4.1. Организаторът има изключителни права върху управлението на Програмата, нейното развитие, както и има право да изменя и допълва списъка на бензиностанциите, които са включени в Програмата.

4.2. Организаторът има право по свое усмотрение и по всяко време да прекрати Програмата на един или на всички свои обекти, както и да внася промени в условията на Програмата (правила за изчисляването на бонус точки, равностойност на бонус-точки, които се начисляват на картата след покупката, включване или изключване на стоки и услуги, определяне на специални цени), за което уведомява Участниците в програмата на интернет сайта club.lukoil.bg. Във връзка с горното Организаторът не дължи на Участниците в програмата възнаграждение (плащане на парична сума, представляваща равностойността на натрупаните бонус-точки), включително при едностранно заличаване на натрупани бонус-точки, които Участникът не е използвал.

4.3. Организаторът си запазва правото да даде писмен отговор на Участника по спорни въпроси в рамките на 30 дни от датата на запитването от Участника на Горещата линия или на електронната поща на Организатора.

4.4. С цел предоставяне на услуги по Програмата Организаторът има право да ангажира трети страни при условие за спазване на правилата на Програмата и изискване за конфиденциалност. Организаторът не предоставя на третите страни лични данни на Участници, освен ако същите не са дали съгласие за това.

4.5. Организаторът е задължен да води строг контрол върху отчетността за начисляването и използването на точки, натрупани по време на Програмата.

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИ

5.1. Организаторът на програмата е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. (GDPR). Личните данни на Участници в програмата се обработват в съответствие с посочените нормативни актове и тези Правила.

6.2. Като администратор на лични данни Организаторът осигурява необходимите организационни и технически мерки за защита на личните данни, предоставени от Участниците.

6.3. Организаторът може да предостави лични данни на Участници в програмата на трети лица единствено в посочените в тези Правила хипотези при наличие на съгласие на Участника или друго валидно правно основание по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

7. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Настоящите Официални правила са достъпни на интернет-адрес club.lukoil.bg и на бензиностанциите ЛУКОЙЛ за периода на Програмата. Повече информация може да бъде получена на телефони 02/91 74 227, 02/91 74 172,чрез формата за контакт на уебсайта на Кампанията, или на e-mail: club@lukoil.bg.Този уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на услугата.
Политика за бисквитките

Съгласен съм